Lt En Ru
El. p.: info@acl.lt, tel. (+370 5) 233 97 86, mob. (+370 6) 001 85 22
Lt En Ru
El. p.: info@acl.lt, tel. (+370 5) 233 97 86, mob. (+370 6) 001 85 22

DUK

Mūsų paslaugų kaina yra nustatoma įvertinant paslaugų teikimo kaštus bei atliekant rinkos kainų analizę. Didžiąją paslaugų kainos dalį sudaro darbo užmokestis. Specialistai, dirbantys mūsų kompanijoje yra patyrę ir konkurencingi darbo rinkoje. Tuo grindžiame paslaugų kainas. Periodiškai atliekame rinkos kainų analizę. Siekiame ir žinome, kad mūsų paslaugų kaina yra visada konkurencinga.

 

Minimali paslaugų kaina 200 Lt.

Yra 2 kainų skaičiavimo alternatyvos:

 

 • remiantis apskaitos dokumentų skaičiumi ir remiantis valandiniais įkainiais. Standartiškai paslaugų kainos yra skaičiuojamos remiantis dokumentų skaičiumi.
 • tačiau klientams visada yra pasiūlomas jiems priimtinesnis kainos skaičiavimo būdas.
 • Mūsų darbuotojai yra puikiai pasiruošę, patyrę ir siūlo geriausius patarimus remiantis įgytomis žiniomis ir patirtimi.
 • Kaip įmonė turime daugiau nei 14 metų patirtį aptarnaujant įvairius klientus skirtingose verslo sferose, nuo visai mažų iki didelių.
 • Kur kiti mato sunkumus, mes įžiūrime galimybes. Esame stiprūs savo profesijoje.
 • Mes suprantame, kad verslo savininkai ir direktoriai nori daugiau nei vien buhalterio. Jie nori dirbti su profesionalais, kurie gali rūpintis ir patarti, bet svarbiausia kad padėtų kurti įmonei pridėtinę vertę.
 1. Komanda visada pasižymi didesne kompetencija, žinių kiekiu ir patirtimi nei vienas asmuo.
 2. Didesnis efektyvumas – paprastas darbų perdavimas ir pasiskirstymas. Įmonė neserga, neatostogauja, nedingsta be pateisinamos priežasties ar pan.
 3. Už veiklą atsakomybė ne pagal Darbo bet ir pagal Civilinį kodeksą. Mūsų veikla griežtai kontroliuojama įstatymų, Jums suteikiamos didesnės garantijos, mažesnė rizika patikėti buhalterinę apskaitą įmonei.
 4. Esame juridinis asmuo, todėl santykiai yra dalykiški, objektyvūs ir ilgalaikiai. Tarp įmonių įmanomas abipusis komercinis bendradarbiavimas.
 5. Samdant įmonę, Jums nekainuoja motyvacija. Skirtingai nei samdant buhalterį jūs nemokate už darbuotojo mokymus, atostogas, neinvestuojate į skatinimo ar motyvacijos sistemas.

 

Atsakomybės pagal DK ir CK palyginimas

 

Įmonė Buhalteris
Pagal Civilinį kodeksą Pagal Darbo kodeksą
35 skyriaus 6.718 straipsnis. Kliento interesų prioritetas.

 1. Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus.
 2. Atsižvelgiant į paslaugų rūšį, paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas turi veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų.
35 straipsnis. Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas.

 1. Įgyvendindami savo teises ir pareigas, darbuotojai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.
4 skyriaus 6.292 straipsnis. Paslaugų teikėjo atsakomybė.

 1. Paslaugų teikėjas privalo atlyginti dėl netinkamos kokybės paslaugų atsiradusią žalą.

 

 

253 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės atvejai.Darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl:

 1. Baudų ir kompensacinių išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės.
12 skyriaus 6.256 straipsnis. Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas

 1. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

 

255 straipsnis. Atvejai, kada darbuotojai privalo atlyginti visą žala:

 1. Žala padaryta tyčia;
 2. Žala padaryta jo nusikalstama veikla;
 3. Žala padaryta, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
12 skyriaus 6.251 straipsnis. Visiškas nuostolių atlyginimas

 1. Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę.
 2. Teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių. Tačiau sumažintas nuostolių atlyginimas negali būti mažesnis už draudimo sumą, kuria skolininko civilinė atsakomybė buvo ar turėjo būti privalomai apdrausta.
254 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos. Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžio.
225 straipsnis.Išskaitų iš darbo užmokesčio apribojimas.

 1. Kiekvieną kartą išmokant darbo užmokestį, bendras visų išskaitų dydis negali viršyti 20 proc.
 2. Darant išskaitas iš darbo užmokesčio pagal kelis vykdomuosius dokumentus, darbuotojui turi būti paliekama 50 proc. išmokėtino darbo užmokesčio.

Pirmiausia įsigiliname į potencialaus kliento veiklą. Kalbamės su vadovu ar savininku. Sudarome apskaitos politiką. Susitariame kokias funkcijas vykdysime mes, o kokias kliento atsakingi darbuotojai. Pavyzdžiui: visas per ataskaitinį mėnesį gautas ir išrašytas sąskaitas ir kitus dokumentus klientas pateiks mums ir mes apskaitysime apskaitoje, rengsime mokesčių deklaracijas, vadovui ataskaitas apie įmonės finansinę pusę, o mokėjimus tiekėjams klientas atliks pats ir mums pateiks tik banko išrašus ir kasos dokumentus.

 

Jei įmonė nėra nauja ir anksčiau apskaitą tvarkė samdomas buhalteris, mes perimame jo funkcijas ir darbą atliekame ne jūsų biure ar namuose (taip dažnai dirba buhalteriai papildomą darbą), bet mūsų ofise.

 

Apskaitos perdavimo-perėmimo etapai:

 

 1. Situacijos analizė ir reikalavimų išsiaiškinimas:
  • Peržiūrime ir išanalizuojame įmonės pateiktus duomenis;
  • Parenkame tinkamiausią paslaugų paketą, paruošiame veiksmų planą.
 2. Įmonei pagal veiklos sritį pasiūlomas atsakingas buhalteris.
 3. Sudaroma apskaitos politika: apsibrėžiamos procedūros ir kompetencijų pasiskirstymas.
 4. Situacijos įvertinimas ir reikalavimų pateikimas.
 5. Apskaitos tvarkymo perėmimas:
  • Buhalteriui pateikiama užklausa dėl reikiamų dokumentų ir ataskaitų (duomenų perdavimo).
  • Įvertinama Buhalterio pateikta ataskaita ir perduodami duomenys.
  • Esant poreikiui prašoma pateikti patikslinamąją informaciją
  • Galutinis duomenų perdavimas-perėmimas.
  • Klientui pateikiamos išvados apie apskaitos būklę, teikiamos konsultacijos.
  • Klientas informuojamas apie tolesnius darbus.

Kartais būna labai sunku įvertinti buhalterinių apskaitos paslaugų kokybę einamuoju metu. Viena vertus, vadovai neturi buhalterio vertinimo kriterijų, antra vertus, neturi tinkamos kompetencijos įžvelgti buhalterio daromas klaidas. To rezultate, perdavus apskaitą nepakankamą kompetenciją turinčiam buhalteriui, yra daromos klaidos, kurios ilgainiui yra sunkiai ištaisomos ir sąlygoja įmonės nuostolius.

 

Nekokybiškai teikiamos paslaugos požymiai

 

 • Skolos. Sumos nesutampa su kliento/tiekėjo sumomis (Pavyzdžiui, įmonės buhalterio turima skolų tiekėjams suma nesutampa su faktine skola, arba pagal buhalterijos duomenis rodoma skola, o iš tikrųjų jūsų įmonė skolų neturi).
 • Mokesčiai. Nesutampa nesumokėtų mokesčių likučiai su jūsų apskaitos parodymais (Pavyzdžiui įmonės apskaitoje užfiksuota galutinė mokėtinų mokesčių suma nesutampa su mokesčių inspekcijos turimais duomenimis, tai požymis kad neteisingai deklaruojami mokesčiai).
 • Esate neinformuojami iš anksto apie finansinę įmonės situaciją:
  • apie pelną ir mokėtinų mokesčių dydį informuoja ne laiku ir nekonkrečiai (pavyzdžiui įmonė dirba pelningai, bet vadovas nėra informuojamas apie rezultatus ir apie mokesčių sumas, kurias jam teks mokėti, taip jis negali planuoti savo pinigų srautų);
  • esate retai ir ne laiku informuojami apie piktybines skolas;
  • vėluojama sutikrinti faktinį kasos likutį (faktinis kasos likutis turi sutapti su buhalterinės apskaitos informacija, jei jis nesutampa, reiškia yra kasos operacijų pažeidimai, už kuriuos yra numatytos baudos);
  • vadovybės veiksmų pasekmės jums yra išaiškinamos ne detaliai ir neaiškiai (pavyzdžiui už gerą darbą savo darbuotojui vietoje premijos padovanojate poilsinę kelionę, turite detaliai ir konkrečiai išsiaiškinti tokio sprendimo mokestines pasekmes);
  • Sandėlio likučio kiekinės ir suminės išraiškos nesutampa su faktinėmis atsargomis (pavyzdžiui jei sandėlyje yra prekių už 10 000 Litų, tai ir pagal buhalterijos duomenis turi būti 10 000 litų).
  • Nesutampa faktinis kuro likutis su apskaitoje esančiai įrašais (jei įmonė turi du lengvuosius automobilius, mėnesiui pasibaigus kuro dažniausiai negali būti daugiau nei 140 ltr., nes netilptų į kuro talpyklas, todėl ir pagal buhalterijos duomenis kuro neturėtų būti daugiau).
  • Nepasinaudojama legaliais mokesčių optimizavimo būdais, nepasinaudojama mokesčių lengvatomis.
Rašyti el.laišką